baner_glowna

rekrutacja2 m

 

irk button m

 

progeCAD.pl banner

APD

Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta

Instrukcja obsługi dla autora pracy

bar_sprawdz_oferte

kierunek ratow strona przyrod 2

baner mp

Czym jest Ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne  to system powołany w celu ratowania  zdrowia i życia ludzkiego w miejscu zdarzenia. Podstawę działania Ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym  Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr. 191 poz. 1410 ze zm. ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

 Kto może  studiować  Ratownictwo medyczne?

 Aby studiować Ratownictwo medyczne należy mieć zdaną maturę. Zapraszamy wszystkie osoby życzliwe i gotowe nieść pomoc.

 Jak wygląda nauka na Naszej uczelni?

 Nauka na kierunku Ratownictwo medyczne trwa 3 lata, studenci uzyskują tytuł licencjata.

 Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, specjalistyczną wiedzę w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych, umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych samodzielnie i w zespole.  

 Absolwent posiada umiejętności:
a.    zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
b.    dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
c.    transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
d.    komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
e.    organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Więcej...

 

KIERUNEK ANALITYKA

Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

analityka

bar_bioinzynieria

Techniki molekularne z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia i zwiększa się także zakres ich stosowania. Istnieje zatem potrzeba kształcenia studentów w tym zakresie. Nowością w ofercie studiów na Wydziale Przyrodniczym jest kierunek studiów ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ Jest on edukacyjnym hitem nie mającym swojego odpowiednika w żadnej innej uczelni w Polsce!

Kierunek ten kształci specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych. Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą mieli wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz innych na przykład wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów.

Warto ubiegać się o miejsce na tym kierunku studiów i uzyskać po trzech latach nauki tytuł licencjata w zakresie analityki i diagnostyki molekularnej. To kierunek z przyszłością!

Więcej...

 kierunek_bioinzynieria

bar_bioinzynieria

 W czasach, gdy jakość nowoczesnej produkcji surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego odgrywa bardzo ważną rolę na świecie, istnieje konieczność kształcenia specjalistów z zakresu obrotu surowcami i produktami żywnościowymi. Takim kierunkiem jest najmłodszy kierunek funkcjonujący na naszym Wydziale: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

U nas nauczysz się jak:

 • kontrolować jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przetwarzanych produktów;
 • zorganizować produkcję żywności włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
 • założyć i prowadzić przedsiębiorstwa działające w obszarach produkcji i przetwórstwa surowców i produktów żywnościowych.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w:

 • przemyśle rolno–spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych,
 • zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • zakładach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych.

Więcej...

 

kierunek biologia 2

\"bar_bioinzynieria\"

Kierunek Biologia jest najstarszym kierunkiem działającym na Wydziale Przyrodniczym. Istnieje już ponad 40 lat. Biologia to stale rozwijająca się dziedzina wiedzy. Jeśli interesuje Cię otaczający świat, chcesz poznać nowoczesne techniki stosowane w genetyce, biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, mikrobiologii i ochronie środowiska oraz uzyskać aktualną wiedzę na temat ochrony przyrody wybierz studia na kierunku Biologia. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę np. w:

 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • przemyśle,
 • administracji państwowej,
 • placówkach ochrony środowiska i przyrody,
 • szkolnictwie.

Więcej...

kierunek

bar

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Więcej...

tytulow

bar1

Gospodarka Przestrzenna - specyfika tego kierunku wyraża się tym, że uwzględnia z jednej strony tradycje nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, z drugiej zaś strony uzupełnia się to o intensywnie rozwijane technologie z zakresu systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami.
W programie nauczania uwzględnia się problematykę dotyczącą aspektów prawnych, środowiska przyrodniczego, terenów wiejskich, i gospodarki nieruchomościami. Powyższe zagadnienia dobrze wpisują się w europejską politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna będą mogli znaleźć zatrudnienie przy:
• sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
• opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
• projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
• opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 Więcej...

 

kierunek_turystyka

bar_bioinzynieria

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.

Więcej…

 

kierunek_rolnictwo

bar_bioinzynieria

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Więc jeśli chcesz być specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej w tym ochrony środowiska przyrodniczego, agroturystyki, agrobiznesu, ogrodnictwa i architektury terenów zielonych – wybierz ROLNICTWO.

Będąc absolwentem kierunku Rolnictwo możesz znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rolnej,
 • usługach rolniczych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolnych,
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Więcej…

 baner

baner

MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

kierunek o praktycznym profilu kształcenia

Region środkowo-wschodniej Polski jest ważnym ogniwem produkcji mięsa na rynek krajowy i globalny. Istnieje zatem potrzeba przygotowania specjalistów do prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w podmiotach rynkowych uczestniczących w pozyskiwaniu surowca mięsnego oraz jego przetwórstwa. Kierunek oparty będzie o współpracę z otoczeniem biznesowym branży mięsnej i realizowany poprzez praktyczne zajęcia dydaktyczne uzupełniające przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej.
Unikatowym aspektem jest współpraca z jednym z największych krajowych zakładów mięsnych Sokołów S.A. co umożliwia realizację praktycznego profilu kształcenia oraz wykonania prac inżynierskich o charakterze projektowym lub eksperymentalnym.

Kształcenie na tym kierunku dzięki możliwości odbycia staży i praktyk studenckich w ramach współpracy z otoczeniem biznesowym regionu w poważnym stopniu umożliwi wspieranie absolwentów na rynku pracy.
Istotnym jest fakt, że w trakcie studiowania najlepsi studenci otrzymają wsparcie finansowe z branży mięsnej!!!

Absolwent zostanie praktycznie przygotowany do pracy w;
- renomowanych zakładach mięsnych, w kraju i zagranicą,
- przemyśle rolno-spożywczym,
- firmach zajmujących się produkcją surowca rzeźnego,
- zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania mięsa,

Więcej...

 

kierunek_zootechnika

bar_bioinzynieria

ZOOTECHNIKA – to dziedzina nauki zajmująca się racjonalnym chowem i hodowlą zwierząt. Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz się nimi opiekować i pomagać, a w przyszłości chciałbyś założyć gospodarstwo specjalistyczne lub agroturystyczne, połącz swoje zainteresowania z nauką i wybierz kierunek ZOOTECHNIKA. Praca po tym kierunku jest ciekawa i atrakcyjna, a zatrudnienie znajdziesz m.in. w:

 • szeroko rozumianym sektorze gospodarki żywnościowej;
 • podmiotach gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą;
 • instytucjach zajmujących się organizacją i nadzorem hodowli zwierząt;
 • ogrodach zoologicznych;
 • agencjach i służbach obsługujących sektor produkcji żywności;
 • zakładach produkujących pasze dla zwierząt;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • doradztwie rolniczym;
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych;
 • administracji samorządowej i rządowej.

Więcej...


bar_dane_kontaktowe

Dziekanat Wydziału Przyrodniczego

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce

Kierownik Dziekanatu
tel.: 25 643-13-53

tel.: 25 643-13-64
(doktoraty, habilitacje, tytuły naukowe, studia doktoranckie)

tel.: 25 643-13-25
(kierunki:

Turystyka i rekreacja
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne

tel.: 25 643-12-93
(kierunki:

Zootechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne
Rolnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne

Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa

tel.: 25 643-13-26
(kierunki:

Biologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności - studia stacjonarne i niestacjonarne

Ratownictwo medyczne -studia stacjonarne i niestacjonarne


e-mail: dziekrol@uph.edu.pl oraz dwp@uph.edu.pl
Witryna WWW: www.wp.uph.edu.pl

Aktualności na Wydziale Przyrodniczym
ZAPROSZENIE
Thursday, 28 January 2016 14:05
There are no translations available.

DZIEKAN

 

Wydziału Przyrodniczego

 

Uniwersytetu Przyrodniczo-

 

Humanistycznego


w Siedlcach

 

ma zaszczyt zaprosić

 

Dyrekcję,

Grono Pedagogiczne

oraz uczniów

na

Dzień z Wydziałem

Przyrodniczym

 

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2016 r. (środa)

lub 2 marca 2016 (środa)

na Wydziale Przyrodniczym UPH Siedlcach,

ul. B. Prusa 12 i 14

 

 

P r o g r a m

 
Pracownicy Instytutu Biologii w krajowej (i nie tylko) czołówce ornitologów!
Monday, 08 February 2016 10:44
There are no translations available.

 

W 2015 roku, w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, wydany został "Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik Metodyczny", wyd. 2.

Wydawcą jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a pracę nad tym dziełem koordynowała i zredagowała grupa ornitologów związana z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP), w składzie: Przemysław Chylarecki, Arkadiusz Sikora, Zdzisław Ceniana i Tomasz Chodkiewicz.

Wśród 91 autorów znalazła się czwórka ornitologów zatrudnionych w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym naszego Uniwersytetu.

Read more...
 
Zaproszenie Instytutu Biologii
Monday, 08 February 2016 00:00
There are no translations available.

 

Dr hab. Barbara Kot, prof. UPH

Dyrektor Instytutu Biologii

 

zaprasza wszystkich zainteresowanych

 

na OTWARTE SEMINARIA NAUKOWE

 

 

 

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 29